AMBULANCA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Relaxácia

Relaxačné metódy vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi trom faktormi: psychickou tenziou, funkčným stavom vegetatívnej nervovej sústavy a napätím svalstva. Keďže tonus svalstva sa dá meniť pomocou vôle, dá sa pomocou zámernej svalovej relaxácie dosiahnuť psychické uvoľnenie a i ovplyvnenie orgánových funkcií riadených vegetatívnou nervovou sústavou.

Relaxácia vyžaduje od klienta ochotu ponoriť sa do stavu uvoľnenia, obmedzenia vonkajších podnetov, koncentrácie na zadávané formulky. Prebieha zvyčajne v pohodlnej polohe, či už v sede alebo v ľahu. Medzi najznámejšie patria autogénny tréning od J.H. Schultza, Jacobsonova progresívna relaxácia alebo ďalšie techniky využívajúce imagináciu klienta.