AMBULANCA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE, DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE A PSYCHOTERAPIE

Neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia

Neuropsychologická diagnostika a rehabilitácia je exaktnejšou formou diagnostiky porúch kognitívnych funkcií ako „klasické“ klinicko-psychologické vyšetrenie. Pre neurológov, psychiatrov, ale aj lekárov prvého kontaktu poskytuje dôkladné posúdenie aktuálneho stavu: 

  • Pamäti vo všetkých jej zložkách (vštiepivosť, posúdenie schopnosti procesu učenia, výbavnosti z krátko aj dlhodobej pamäti, posúdenie vplyvu interferencie na pamäť a iné aspekty mnestických funkcií). Nezanedbateľným benefitom je zhodnotenie a odlíšenie ľahkej kognitívnej poruchy  (MCI) a jej špecifikácie od demencie. 
  • Diferenciálna diagnostika jednotlivých typov demencií ( demencie kortikálne, subkortikálne, zmiešanej etiológie). Skorá diagnostika takýchto stavov Vám môže pomôcť k skoršej liečbe a tým aj k spomaleniu procesu degeneratívnych zmien. 
  • Pozornosti vo všetkých jej zložkách (koncentrácia, distribúcia a i.) a ostaných procesov súvisiacich s optimálnym výkonom jednotlivca ( exekutívne funkcie, rýchlosť reakcií a i.).
  • Posúdenie behaviorálnych zmien pri ochoreniach nervového systému, čo spolu s vyššie spomenutou diagnostikou je dôležité aj z forenzného hľadiska napr. pri posudzovaní vydávania rozhodnutí o schopnosti viesť motorové vozidlo u skupín vodičov, ktorí nepodliehajú povinne vyšetreniu u dopravného psychológa (dôležité najmä v praxi praktických lekárov). 
  • Diagnostika a rehabilitácia špecifických porúch vznikajúcich po ložiskových mozgových léziách akými sú agnózie, apraxie, neglekt a iné pomerne ťažké poruchy, ktoré v bežnej klinickej praxi lekára a klinického psychológa nie sú často rozpoznané, resp. správne posúdené. 
  • Základná diagnostika porúch reči (afázií) po traumách hlavy a cievnych príhodách.

Neuropsychologická rehabilitácia pri degeneratívnych ochoreniach a cerebrálnych léziách rôznej etiológie slúži na obnovu a zlepšenie  kognitívnych funkcií. Poskytujeme aj tréning kognitívnych funkcií pre populáciu v produktívnom veku na zlepšenie a optimalizáciu výkonu, ktorý je „šitý na mieru“.